Formalia og kontakt
Bestyrelse
Pernille Mørk Petersen (formand)
Michael Willum Christiansen (kasserer)
Lars Odd Petersen (sekretær)
Esben Lauritzen
Mette Grønning

Søren Lildal (tilknyttet bestyrelsen med henblik på varetagelse af foreningens udadvendte aktiviteter)
Kontakt til foreningen

Pernille Mørk Petersen (formand)
Lammegade 30, 3-2
4000 Roskilde
Tlf. 22163060

Lars Odd Petersen (sekretær)
Dunbirken 1
Svogerslev
4000 Roskilde
Tlf. 46383814

Søren Lildal
Dronningeengen 17
2950 Vedbæk
Tlf. 25249990

Vedtægter

 

Vedtægter

for

Danmarks Apertforening

   

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 14.09.1991.

 

 

Ændret:

 

14.03.1992,

27.03.1993,

12.03.1994,

13.03.1999.

 

 


§ 1

 

Foreningens navn er DANMARKS APERTFORENING, og den har ved sin stiftelse hjemsted i København.

 

§2

 

Foreningens formål er at arbejde til fordel for personer med Apert syndron, bl.a. ved:

 • at udbrede kendskabet til Apert syndrom til gavn for foreningens primære medlemmer – jævnfør §3,
 • at skabe og udvikle kontakter mellem familier og personer med Apert syndron,
 • at udøve rådgivende og informerende virksomhed overfor de primære medlemmer og deres familier,
 • at virke i de primære medlemmers interesse overfor myndigheder og institutioner,
 • at støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til Apert syndrom og
 • at opretholde og udvikle kontakten med tilsvarende udenlandske foreninger.

 

§3

 

Det tilkommer enhver, som lider af Apert syndrom, eller som er forældre, værger eller søskende til en sådan, at blive primært medlem af foreningen.

 

Det tilkommer endvidere læger, institutioner og privatpersoner med interesse for Apert-patienternes medicinske og sociale problemer, at blive støttemedlemmer og deltage i foreningens aktiviteter.

 

§4

 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

 

§5

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned efter forudgående skriftlig indkaldelse med 21 dages varsel til hvert medlem. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det, og indkaldelse sker på samme måde, dog med angivelse af dagsorden for mødet.

 

Stemmeret har alle medlemmer, som er ramt af Apert syndrom, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Indtil den Apertramte er fyldt 18 år tegnes vedkommende af sine forældre eller af sin værge.

 

For generalforsamlingens beslutninger gælder simpel stemmeflerhed, jævnfør dog §10. Fuldmagt kan gives til et andet medlem.

 


§6

 

På den ordinære generalforsamling foretages:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af suppleant til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

§7

 

Foreningens ledelse forestås af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer

 

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

 

Ved første ordinære generalforsamling vælges to medlemmer til bestyrelsen for to år samt et medlem for ét år.

 

Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år en suppleant til  bestyrelsen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen fastlægger regler for indtræden af suppleant.

 

Støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv for ét år ad gangen med formand, kasserer og sekretær.

 

Foreningens løbende forretninger varetages af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg til at hjælpe sig med specielle opgaver.

 

Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle bestyrelsesmøder. Referat forelægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

§8

 

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).

 

§9

 

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§10

 

Foreningens opløsning eller ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og der skal samtidig anføres begrundelse for forslaget.

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler efter generalforsamlings bestemmelse en dansk forening med et beslægtet formål. Eller der oprettes et legat til gavn for mennesker med Apert syndrom og/eller til medicinsk forskning.